Charleston Model Yacht Club

2019 DragonFlite-95 Nationals